Skole-hjem-samarbejde

Skole og hjem skal i fællesskab skabe de bedst mulige forudsætninger for det enkelte barns trivsel, alsidige udvikling og mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Samarbejdet og kontakten mellem skole og hjem sikres gennem en løbende dialog båret af åbenhed og en anerkendende tilgang.

Retningslinjer/handlinger

 • Forældremøder: Der afholdes som udgangspunkt et forældremøde årligt. ved behov kan der afholdes et ekstra forældremøde.
 • Skole-/hjemsamtaler: Ved skole-hjem-samtaler er der deltagelse af personale, forældre og eventuelt elev. Der afholdes en obligatorisk skole-hjem-samtale i første halvdel af skoleåret. Der kan gives mulighed for opfølgende samtaler i anden halvdel af skoleåret.
 • Udvidet skole-hjem-samarbejde: I tilfælde af, at der er behov for at udvide skole-hjem-samarbejdet, kan der afholdes opmærksomhedsmøder, hvor lærere/pædagoger, skolens ledelse og forældre deltager.
 • Kontaktforældre: Kontaktforældre vælges af klassens forældre på skoleårets første forældremøde.
 • Klassens sociale handleplan: Udarbejdes første gang i børnehaveklassen og evalueres hvert år, så den retter sig mod elevernes aktuelle alder og behov.

Der henvises til skolebestyrelsens beskrivelse af kontaktforældre-samarbejdet, der findes på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.

Håndtering af forældrehenvendelser

For at personale og skoleledelse sammen med forældre har de bedste muligheder for at indgå i en dialog, er det vigtigt at følgende fremgangsmåde bliver fulgt: 

 • Ved bekymring eller undring kontaktes klasselærer eller klassepædagog. Beskriv jeres oplevelse og eventuelle undren og bekymringer.
 • Ved henvendelse til skolens ledelse, så vil ledelsen håndtere dette og besvare spørgsmål i samarbejde med medarbejderen. Dernæst vil der blive aftalt et videre forløb og eventuelle tiltag.
 • Ved henvendelse via Aula fremhæves det, at Aula blot skal bruges indledningsvist, orienterende eller opklarende. Vi er bevidste om, at den skriftlige kommunikation har sine begrænsninger, og at mange gode løsninger findes i den mundtlige kommunikation. Derfor opfordrer vi til, at man ved situationer, der kræver længere dialog, etablerer telefonisk kontakt.

Forældre er altid velkomne til at kontakte medlemmer af skolebestyrelsen for at få råd og vejledning.

Kontaktforældresamarbejdet

Formålet med kontaktforældre i hver klasse er at fremme samarbejdet mellem hjem og skole. Gennem kontaktforældrene opnår forældrene større indflydelse på og et medansvar for trivslen i deres barns klasse.

For at samarbejdet mellem skole og hjem fungere bedst muligt, vælges der i hver klasse på skoleårets første forældremøde 2-4 kontaktforældre. Der påhviler kontaktforældrene en særlig opgave i, at formidle en god kontakt og kommunikation mellem hjemmene og klassen. Denne opgave gør sig gældende, ved henvendelser af general karakter, der har til hensigt at fremme den gode trivsel i klassen. For at sikre kontinuitet i arbejdet, bør alle kontaktforældre ikke udskiftes samtidig. Klassens kontaktforældre vælger den som har kontakten til klasselæreren og i indskolingen en der har kontakten til SFO.

Det er kontaktforældrenes opgave:

 • At være medvirkende til, i samarbejde med klassens undervisere, at udvikle og skabe et godt fundament for god trivsel i klassen.
 • At formidle en god kontakt og kommunikation, mellem hjem og klasse.
 • At arbejde for, at forældrene lærer de andre børn, deres forældre og klassens lærere at kende bl.a. gennem fælles oplevelser.
 • At være bindeled mellem skolebestyrelsen og forældrene i klassen ved bl.a. at deltage i 1-2 årlige kontaktforældremøder.
 • At udarbejde klassens sociale handleplan.

Kontaktforældremøder

Kontaktforældrene fungere som bindeled mellem skolebestyrelsen og forældrene, og dermed er de i skolebestyrelsens nærmeste bagland. Derfor afholder skolebestyrelsen 1-2 kontaktforældremøder om året, hvor emner af fælles interesse for forældrene og skolen behandles. Det er kontaktforældrenes opgave at orientere fra disse møder til klassens øvrige forældre.

Klassens sociale handleplan (KSH)

Klassens sociale handleplan skal være skriftlig og indeholde de punkter, forældrene, lærerne og eleverne mener er vigtige, for at styrke det sociale liv og trivslen blandt eleverne, men også blandt forældrene imellem. Derfor er det vigtigt at KSH beskriver den etik og de regler/principper, forældrene finder ønskværdige i det ligeværdige samarbejde omkring klassens trivsel. Alle der er involveret i klassens liv, har et ansvar for at formulere og efterleve disse fælles principper og de fordrer således et ikke uvæsentligt forældre engagement.

Det er naturligvis også ønskværdigt, at KSH harmonere med Hornbæks skoles overordnede holdninger og principper.

Klassens sociale handleplan er et dynamisk redskab. Klassens sociale handleplan kan variere i udtryk og indhold, henover indskoling, mellemtrin og udskoling.

Klassens sociale handleplan bør afspejle de retningslinjer/ regler der giver mening på de forskellige årgange.

Kommunikation:

 • Lytte til hinanden
 • Ordentlig omtale af andre/lærerne/skolen
 • Ordentlig tale til hinanden (sprogbrug)
 • Åbenhed, ærlighed og tillid (hvordan sikrer vi åbenhed i forældrekredsen om eventuelle problemer mellem børnene)

Respekt:

 • Opbakning omkring lærerens holdninger og krav til børnene
 • Opbakning om skolens regler
 • Regler i de enkelte hjem respekteres.

Fælles regler:

 • Gaver til børnefødselsdage: Vi aftalte at hver gave må koste ca. 25 kr. Vi aftalte at såfremt der gives pengegaver vil beløbet udgøre præcis 25 kr.
 • Ambitionsniveau for børnefødselsdage: Vi aftalte at holde ambitionsniveauet for børnefødselsdage på det nuværende niveau indtil videre.

Hensigtserklæring:

 • Vi vil som forældre bestræbe os på at levere et godt ”råmateriale” herunder mætte og udhvilede børn.
 • Vi vil ikke komme slik i børnenes skolemad.