Skole-hjem-samarbejde

Skole og hjem skal i fællesskab skabe de bedst mulige forudsætninger for det enkelte barns trivsel, alsidige udvikling og mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Skole- hjemsamarbejdet på Hornbæk Skole


Skole og hjem skal i fællesskab skaber de bedst mulige forudsætninger for det enkelte barns trivsel, alsidige udvikling og mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.
Samarbejdet og kontakten mellem skole og hjem sikres gennem en løbende dialog båret af åbenhed og en anerkendende tilgang. Samarbejdet indeholder følgende elementer:

Retningslinjer/handlinger

 • Forældremøder 
  Der afholdes i gennemsnit to forældremøder årligt.
 • Skole-/hjemsamtaler mellem forældre, lærere og evt. elev
  Skolehjemsamtaler: Der afholdes en obligatorisk skole-/hjemsamtale i første halvdel af skoleåret. Der gives mulighed for opfølgende samtale i anden halvdel af skoleåret. Såvel forældre som lærere og pædagoger kan bede om den opfølgningssamtaler. Såfremt der opstår behov for yderligere samarbejde aftales dette efter behov.
 • Elevplaner 
  Forud for skole-/hjemsamtalen udarbejdes i MinUddannelse en elevplan, som danner grundlag for samarbejdet om elevens faglige og sociale udvikling.
 • Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 
  Indgår fra 8. kl. som en del af elevplanen. Vurderingen har til formål ”at spotte” de elever, som har brug for særlig vejledning i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelserne.
 • Klassekontaktforældre
  Vælges af klassens forældre på skoleårets første forældremøde.
 • Klassens sociale handleplan 
  Udarbejdes første gang i børnehaveklassen og justeres hvert år, så den retter sig mod elevernes aktuelle alder og behov.
  Der henvises til skolebestyrelsens beskrivelse af kontaktforældre-samarbejdet, der findes på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.

Skriftlig kommunikation sker elektronisk via Aula

 

Håndtering af forældrehenvendelser


For at personale eller skoleledelse – sammen med forældrene - skal have de bedste muligheder for at gå i dialog om spørgsmål eller problemer, er det vigtigt at følgende procedure bliver fulgt:

Henvendelser vedrørende elever, klasser eller lærere/pædagoger/medarbejdere:  

 • Tag så vidt muligt en samtale med læreren/medarbejderen – forklar om jeres oplevelser, eventuelle frustrationer og bekymringer.
 • Eller - man henvender man sig til skolens ledelse, som vil håndtere problemet eller besvare spørgsmål i samarbejde med medarbejderen.
 • Sker der ingen ændringer i ønsket retning, rettes der henvendelse til skolens ledelse, som vil indkalde til en dialog. I denne dialog udredes, hvad næste skridt kan være.
 • Ændres forholdene ikke trods løbende dialog og tiltag, kan der rettes henvendelse til skolebestyrelsen, som fører tilsyn med skolens virksomhed, ud fra de gældende principper.

Forældre er altid velkomne til at kontakte medlemmer af skolebestyrelsen for at få råd og vejledning.