Skole-hjem-samarbejde

Skole og hjem skal i fællesskab skabe de bedst mulige forudsætninger for det enkelte barns trivsel, alsidige udvikling og mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Samarbejde og kontakt mellem skole og hjem

Samarbejdet og kontakten mellem skole og hjem sikres gennem en løbende dialog båret af åbenhed og en anerkendende tilgang. Samarbejdet indeholder følgende elementer:

 • Forældremøder
 • Samtaler mellem forældre og lærere og evt. elev. (skole-hjem-samtaler)
 • Klassekontaktforældreråd
 • Klassens sociale handleplan
 • Elevplaner
 • Uddannelsesplaner (fra 8. klasse)
 • Standpunktsoplysninger (fra 8. klasse)
 • Informationsbreve

Skriftlig kommunikation sker som udgangspunkt elektronisk via ForældreIntra.

Forældrehenvendelser

For at lærere eller skoleledelse – sammen med forældrene – skal have en mulighed for at gå i dialog om spørgsmål eller problemer, er det vigtigt at den følgende procedure bliver fulgt.

Henvendelser vedrørende elever, klasser eller lærere/pædagoger/medarbejdere:

 • Tag så vidt muligt en samtale med læreren/medarbejderen – forklar om jeres oplevelser, eventuelle frustrationer og bekymringer. Eller henvend jer til skolens ledelse, som vil håndtere problemet eller besvare spørgsmål i samarbejde med medarbejderen.
 • Sker der ingen ændringer i ønsket retning, rettes der henvendelse til skolens ledelse, som vil indkalde til en dialog. I denne dialog udredes, hvad næste skridt kan være.
 • Ændres forholdene ikke trods løbende dialog og tiltag, kan der rettes henvendelse til skolebestyrelsen, som fører tilsyn med skolens virksomhed.

Forældre er altid velkomne til at kontakte medlemmer af skolebestyrelsen for at få råd og vejledning.

Da skolebestyrelsen ikke sagsbehandler, men udelukkende holder tilsyn med skolen, vil enhver henvendelse resultere i en redegørelse fra ledelsen om, hvorvidt skolebestyrelsens principper vedrørende skolens virksomhed bliver fulgt. Skolebestyrelsen har dog ingen kompetence til at gå ind i behandlingen af den enkelte henvendelse eller klage.