Praktikbeskrivelse

Her kan du læse om Hornbæk Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende på 1., 2. og 4. studieår.

Kultur og særkende som uddannelsessted

Hornbæk Skole er en distriktsskole i Randers Kommune. Skolen har 2 spor fra 0.- 9. klasse samt 3 kommunale specialklasser. Skolen har ca. 460 elever. 96 % af eleverne fra 0.-3. klasse benytter skolens SFO. Skolen er opdelt i fire afdelinger.

Lærernes arbejde er organiserede i team omkring klassen, årgangen og afdelingen. Lærerne og pædagoger har faste arbejdspladser fordelt i forskellige forberedelsesrum. Herudover benyttes klasselokaler og møderum til forberedelse.

Skolen kendes ved et engageret personale med høje ambitioner, fokus på faglighed og et forpligtende fællesskab. Vi vægter udvikling af gode faglige og sociale færdigheder, udvikling af kreative og musiske kompetencer samt opdragelse til demokrati. I undervisningen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger.

Ansvar for praktikken

Skolelederen har ansvaret for praktikken på skolen og er til rådighed for alle overordnede spørgsmål om skolen, praktikken og lærerjobbet.

Praktikkoordinatoren koordinerer de studerendes praktik og varetager de studerendes eksamination. Praktiklærerne er de studerendes primære kontakt på skolen. Alle praktiklærere er kompetente, erfarne lærere og linjefagsuddannede.

Såfremt en praktikgruppe/studerende har et ønsker om at vide mere om skolen eller at drøfte et særligt område af skolen, kan dette altid aftales med skolelederen eller praktikkoordinatoren.

Samarbejde med de studerende

De nye studerende på 1. årgang inviteres til opstartsmøde med skolens praktikkoordinator. Her drøftes de gensidige forventninger og de studerende oprettes på skolens intranet. Vi opfordrer de studerende til at stille spørgsmål og bidrage med forslag til deres praktik. Vi drøfter gerne pædagogik og didaktik med de studerende og er fleksible i forhold til ønsker og forslag.

Der er udarbejdet årsplaner for alle fag, så de studerende kan opleve at komme ind i planlagte forløb med begrænsede mulighed for at ændre på læringsmålene. Har studerende ønsker eller forslag til praktikken, og er dette relevant for klassen vil vi, så vidt muligt, gerne imødekomme det. Planlægning af praktikken skal aftales i god tid inden forløbet med praktiklæreren. De studerende opfordres til at være ambitiøse, udvise initiativ i praktikken og skabe et tydeligt fokus på elevernes samt egen udvikling og læring.

Studerende på skolen

Som studerende på Hornbæk Skole skal man samarbejde professionelt og tydeligt med skolens elever, medarbejdere og forældre.

Vi forventer, at de studerende inden praktikken har læst både praktikvejledningen, skolens uddannelsesplan, og hjemmeside, så forudsætningerne for samarbejde er på plads. De studerende bliver en del af det praksisfællesskab, vi har på skolen, hvilket bl.a. betyder, at man har samme tavshedspligt som andre ansatte, deltager i møder og er med i frikvarterstilsyn m.m. De studerende skal henvende sig på skolens kontor for at underskrive tavshedserklæring, straffeattest og børneattest.

Arbejdsplaner

Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet 07.50-17.00. Antallet af lektioner vil fremgå af arbejdsplanen og de studerende vil også deltage i undervisning, som de ikke selv planlægger. Arbejdsplanen kan justeres undervejs i praktikforløbet og afvigelser fra planen skal aftales med den praktikansvarlige eller med praktikkoordinator.

Hver praktikgruppe tilknyttes i første års praktikken én lærer og ét team. Praktiklærer introducerer de studerende for relevante ressourcepersoner. De studerende skal sammen med praktiklærer sætte rammer for alle møder med en tydelig dagsorden, sluttidspunkt osv. De studerende følger læreren i de fleste lektioner. Herudover deltager de i relevante møder på skolen efter aftale med praktiklæreren. Møder de studerende uhensigtsmæssige udfordringer i samarbejdet med praktiklærer, kan de studerende kontakte den praktikansvarlige.

Vi forventer de studerende er motiveret for at opnå didaktisk indsigt og har fokus på at udvikle deres undervisningskompetencer. De studerende skal derfor udfordre sig selv i undervisningen. Vi vil tilbyde og støtte, at de studerende fra begyndelsen indgår i og varetager i undervisningsforløb, eventuelt dele af lektioner. Undervisningsforløb aftales med praktiklærer inden praktikken begynder.

Vi forventer, at de studerende er velforberedte og at de i høj grad aktivt sammen med praktiklærer tager ansvar for at skabe gode vejledninger. De studerende forventes ligeledes løbende at arbejde samme om at formulere refleksioner over praktikken og deres egen samt elevernes læring.

Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet 07.50-17.00. Arbejdsplanen kan justeres undervejs i praktikforløbet Afvigelser fra arbejdsplanen skal aftales med den praktikansvarlige eller med praktikkoordinator. Antallet af lektioner vil fremgå af arbejdsplanen og de studerende vil også deltage i undervisning, som de ikke selv planlægger.

På andet år vil skolen i høj grad forsøge at tilgodese, at de studerende får mulighed for at arbejde med deres 2 linjefag. De studerende får derfor flere praktiklærere og møder sandsynligvis flere elever end i deres første års praktik.

Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet 07.50-17.00. Arbejdsplanen kan justeres undervejs i praktikforløbet Afvigelser fra arbejdsplanen skal aftales med den praktikansvarlige eller med praktikkoordinator. Antallet af lektioner vil fremgå af arbejdsplanen og de studerende vil også deltage i undervisning, som de ikke selv planlægger.

På fjerde år vil skolen i høj grad forsøge at tilgodese, at de studerende får mulighed for at arbejde med alle deres linjefag. De studerende får derfor flere praktiklærere og møder måske flere elever end i deres tidligere praktikker.

På fjerde år forventes en højere grad af selvstændighed og initiativ fra den studerende. Den studerende skal i forløbet om muligt også gerne afholde elevsamtaler ved siden af sin undervisning. Fokus i elevsamtalerne aftales med praktiklærer.

Det forventes, at den studerende er velforberedt og at undervisningen går i gang første dag praktikken begynder. Al undervisning skal forestås af den studerende (og ikke en gruppe af studerende). Vejledning vil som udgangspunkt foregå sammen med de øvrige studerende. Praktiklærer er til stede i undervisningen for at vejlede den studerende bedst muligt.

Filmoptagelse af studerendes undervisning

Optagelser af studerende i undervisningen kan være et effektiv redskab for at skabe indsigt og udvikle den studerendes kompetencer. Konkrete ønsker om at filme i undervisningen skal aftales med praktiklærer og forældre skal altid give tilladelse til, at deres børn filmes. Optagelser er kun til intern brug for praktikgruppen og må ikke deles offentligt. Optagelser skal slettes umiddelbart efter de studerendes praktikeksamen.

Sygdom og fravær

Ved sygdom eller barns 1. sygedag skal de studerende melde sig syg på samme måde som skolens øvrige personale. Se skolens opslagstavle.

Bedømmelse af den studerende

Praktiklærerne drøfter og indstiller efter praktikken en bedømmelse af den enkelte studerende. Det er skolens praktikansvarlige, der på den baggrund træffer en afgørelse af, om den studerende består praktikken. Praktiklæreren bør altid tilstræber at informere den studerende, så tidligt som muligt, hvis der opstår tvivl om en studerende vil bestå.

Prøven i praktik afholdes altid på skolen. Fra skolens side deltager praktikkoordinator som eksaminator.

Praktik og vejledning

I forhold til didaktisk kompetence

Praktiklærere vil stå til rådighed med at hjælpe de studerende til at finde information og at besvare spørgsmål omkring lovgivning, fælles mål og årsplaner.

I de studerendes planlægning af egne undervisningssekvenser, vil praktiklærerne udfordre deres overvejelser, refleksioner, observationer etc.

Eftervejledningen vil indeholde de studerendes egne evaluerende refleksioner efter undervisningen og praktiklærers observationer og tilbagemelding.

I forhold til klasseledelse

Praktiklærerne vil opfordre de studerende til at være opmærksomme på, hvordan eleverne reagerer på underviserens instruktion af klassens arbejde. Fx: Hvordan starter timen, hvordan samler læreren opmærksomheden, ved eleverne, hvornår de skal gå i gang og med hvad? Er der hjælp til eleven undervejs, og hvordan klares hjælpen? Endelig er selve afslutningen vigtig, slutter underviseren timen, eller løber tiden bare ud? Er der klarhed om eventuelle lektier? Osv.

Praktiklæreren aftaler med de studerende hvor og hvornår der gives feedback og vejledning herom. De studerende skal ligeledes selv aftaler rammer for hvordan og hvor de mødes for at drøfte refleksioner og feedback.

I forhold til relationsarbejde

I lighed med klasseledelse vil de studerende kunne tage udgangspunkt i observationer af hinandens undervisning, for at følge den kommunikation og kontakt, der er mellem elev og underviser. Fx: Er eleverne trygge ved at bede om hjælp, og ser læreren alle elever – og deres behov? I vejledningen skal deres observationer og refleksioner drøftes.

Når de selv har gennemført undervisningssekvenser, skal disse også drøftes og egne oplevelser holdes op mod det, der er observeret af medstuderende og praktiklærer.

Ansatte og studerende på Hornbæk Skole skal søge at skabe gode samarbejdsrelationer. De studerende skal være opmærksomme på, at de indgår i et professionelt samarbejde med alle skolens ansatte.