Antimobbestrategi

Hornbæk Skoles antimobbestrategi skal være tydelig for elever, forældre og personale. Det er et fælles ansvar at bekæmpe mobning.

Klasseniveau

Sådan arbejder vi med mobning på klasseniveau:

 • Trivsel diskuteres jævnligt eller ved behov i klassen.
 • Alle har et ansvar for bekæmpelse af mobning.
 • Forebygge mobning ved at tale om mobningens væsen i en åben dialog med eleverne: Hvordan er det at være offer/mobber?
 • Klassen laver regler/aftaler til forebyggelse af mobning og/eller dårligt socialt klima i klassen.

Forældreniveau

Sådan arbejder vi med mobning på forældreniveau:

 • Kontakt til forældrene ved mistanke om mistrivsel og ved tydelig mistrivsel hos det enkelte barn
 • Dialog med forældrene og inddragelse i handleplan mod opstået mobning blandt eleverne
 • Forældreinddragelse/oplysning via ForældreIntra om klassens trivsel og arbejde hermed – giver forældrene mulighed for at medtænke denne viden om klassen i klassens sociale handleplan.

Personaleniveau

Sådan arbejder vi med mobning på personaleniveau:

 • Alle er ansvarlige for hurtig indgriben over for mobning eller mistrivsel. Den, der bliver bekendt med en elevs mistrivsel, har ansvaret for, at der bliver handlet, evt. af andre, der har bedre forudsætninger for at løse problemet.
 • Giv relevante samarbejdsparter besked, når du opdager mobning eller mistrivsel (f.eks. klasselærer, klasseteam og anden relevant person).
 • Tag evt. spørgsmål op i dit LP-team.
 • Overvej om AKT-lærerne kan hjælpe og støtte frem mod handleforslag.
 • Orienter og inddrag ledelsen i tilfælde, der skønnes at kræve handlinger, der rækker ud over den/det enkelte lærers/pædagogs/teams egen beslutningskompetence.

Sådan forebygger og bekæmper vi digital mobning

Børn og unges store brug af digitale medier og risikoen for, at der finder mobning sted herigennem, skal have særlig opmærksomhed i arbejdet mod mobning.

Digital mobning kan finde sted på alle tider af døgnet, inden for og uden for skoletiden, så forebyggelse og bekæmpelse må være et fælles ansvar for skole og hjem, personale, elever og forældre.

Forebyggende:

 • Vi taler om/underviser i digital kommunikation og etik.
 • Vi gør eleverne bevidste om det skrevne ords magt og risiko for fejlfortolkning.
 • Vi lærer eleverne at sige fra og bede om hjælp, hvis deres grænser overskrides i den digitale verden.
 • Vi har tydelige regler for anvendelse af digitale medier og brug af sociale tjenester i skoletiden.
 • De voksne omkring børnene viser interesse for børnenes digitale verden for bedre at kunne støtte dem i deres færden i denne verden.
 • Forældre opfordres til at tale med eget barn om, hvordan man gebærder sig og kommunikerer i den digitale verden og at passe på sig selv og andre.

Indgribende:

 • Vi tager digital mobning alvorligt og handler på samme måde som ved ikke-digital mobning.