Trivselsforløb

Under overskriften "Skolen for alle", har vi udarbejdet trivselsforløb på Hornbæk Skole, som skal understøtte det daglige trivselsarbejde i alle klasser.

Forældre kan følge med i klassens trivselsforløb på "Min uddannelse". 

Formålet med trivselsforløbene er at styrke elevernes trivsel og dannelse. Vi sigter mod at udvikle elevernes generelle viden og kompetencer i forhold til at kunne håndtere sociale konflikter og problemstillinger. 

Trivselsforløbene er primært forebyggende og er derfor bygget op omkring en række fokusområder og undervisningsmål, som har dette for øje. 

For de fleste klassetrin er der to fokusområder, som forventes at danne udgangspunkt for klasseteamets konkrete planlægning af trivselsundervisningen på de respektive klassetrin. I udvælgelsen af fokusområder er der lagt vægt på at skabe en progression i trivselsundervisningen i forhold til elevernes alder og skolegang.

Fokusområder

 • I indskolingen er fokusområderne særligt rettet mod at udvikle elevernes trivsel og socialisering på klasseniveau. 
 • I mellemtrinnet er fokusområderne rettet mod forebyggende indsatser og trivsel i elevernes nye og større fællesskaber.
 • I udskolingen lægges vægt på dannelse og personlig stillingtagen i et større samfundsmæssigt perspektiv. 

For hvert fokusområde er der tre undervisningsmål, som er bygget op efter en taksonomisk model således eleverne udfordres inden for nærmeste udviklingszone, hvormed der skabes muligheder for progression og differentiering i undervisningen. 

Undervisningsmål

 • Dette første undervisningsmål er rettet mod elevernes tilegnelse af viden omkring fokusområdet. 
 • Det andet undervisningsmål er rettet mod elevernes anvendelse af den tilegnede viden fra undervisningen. 
 • Det tredje undervisningsmål fokuserer mod elevernes udvikling af reflektoriske og kritiske kompetencer i forhold til fokusområdet. Dette mål forventes det som udgangspunkt ikke, at alle eleverne opnår. 

Med henblik på at styrke elevernes trivsel i skolen, forventes det, at klasseteamet ligeledes afstemmer trivselsundervisningen i forhold til den nationale trivselsmåling, der foretages én gang om året.

Oversigt over faste trivselsforløb

Fokusområde: Den gode klassekultur

 • Undervisningsmål 1: Aftale fælles sociale regler og værdier i klassen
 • Undervisningsmål 2: Opnå øvelse i at kunne efterleve de sociale regler og værdier i klassen
 • Undervisningsmål 3: Styrke bevidstheden omkring egen indflytte på og ansvar for den fælles klassekultur.

Fokusområde: Relationsdannelse

 • Undervisningsmål 1: Udvikle kompetencer til at skabe gode relationer til de andre elever i klassen
 • Undervisningsmål 2: Opnå større bevidsthed omkring eget ansvar for at skabe og vedligeholde gode relationer til de andre
 • Undervisningsmål 3: Opnå større bevidsthed omkring det fælles ansvar for, at klassen fungerer socialt.

Fokusområde: Den gode klassekammerat

 • Undervisningsmål 1: Opnå viden om, hvordan man kan være en god kammerat
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at være en god kammerat
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til at kunne hjælpe andre til at være en god kammerat.

Fokusområde: Konflikthåndtering

 • Undervisningsmål 1: Opnå viden om metoder til konstruktiv konflikthåndtering
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at kunne håndtere konflikter sammen med en voksen
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til at kunne håndtere mindre konflikter på egen hånd.

Fokusområde: Det gode samarbejde

 • Undervisningsmål 1: Styrke forståelsen af og viden om samarbejde
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til bedre at kunne samarbejde i klassen
 • Undervisningsmål 3: Styrke fælles kultur omkring samarbejde i klassen.

Fokusområde: Følelser og antimobning

 • Undervisningsmål 1: Opnå viden om, hvordan drillerier og mobning kan opstå, samt konkrete muligheder for at kunne modarbejde dette
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til bedre at kunne forstå egne følelser og handlinger, samt hvordan disse kan hænge sammen
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til bedre at kunne forstå andres følelser og handlinger, samt hvordan disse kan hænge sammen.

Fokusområde: Vores gode klasse

 • Undervisningsmål 1: Styrke bevidstheden om egne værdier
 • Undervisningsmål 2: Styrke bevidstheden om respekt for andres værdier
 • Undervisningsmål 3: Definere og styrke bevidstheden om klassens fælles værdier.

Fokusområde: Konflikthåndtering

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden om metoder til konstruktiv konflikthåndtering
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at kunne håndtere konflikter konstruktivt og på egen hånd
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til at kunne hjælpe andre elever med at håndtere deres konflikter.

Fokusområde: Antimobning

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden omkring drillerier og mobning, samt hvilke mulige betydninger og konsekvenser dette kan have for de implicerede
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at kunne modarbejde og sige fra over for mobning og drillerier
 • Undervisningsmål 3: Styrke bevidstheden om fælles ansvar for at modarbejde og sige fra over for mobning og drillerier i klassen.

Fokusområde: Digital dannelse - Dit liv på nettet

 • Undervisningsmål 1: Styrke kendskabet til sociale medier og perspektiver på mere eller mindre hensigtsmæssig digital adfærd
 • Undervisningsmål 2: Styrke bevidstheden om det sprog, børnene selv bruger på sociale medier, samt hvad det betyder og kan have af mulige konsekvenser
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til at kunne forholde sig kritisk og bevidst til egen adfærd på sociale medier samt definere fælles digitale regler i klassen.

Fokusområde: Pubertet

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden om det modsatte køn
 • Undervisningsmål 2: Opnå større viden om det modsatte køn
 • Undervisningsmål 3: Styrke åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder.

Fokusområde: Fordomme og forskellighed

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden og nysgerrighed omkring fordomme og det, man tror om andre
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at kunne forholde sig kritisk og undersøgende til generelle fordomme
 • Undervisningsmål 3: Udvikle kompetencer til at kunne forholde sig kritisk og undersøgende til egne fordomme.

Fokusområde: Digital dannelse - Dit liv på nettet

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden om digitale problematikker og muligheder
 • Undervisningsmål 2: Udvikle større bevidsthed om hensigtsmæssig digital adfærd og etik
 • Undervisningsmål 3: Udvikle egen digital adfærd og kommunikation.

Fokusområde: Social pejling – fælles kommunalt projekt.

Fokusområde: Nye klassefællesskaber

 • Undervisningsmål 1: Styrke kendskabet til de nye klassekammerater
 • Undervisningsmål 2: Styrke tilliden og relationer til de nye klassekammerater
 • Undervisningsmål 3: Styrke det nye fællesskab i klassen.

Fokusområde: Svære følelser

 • Undervisningsmål 1: Styrke muligheder for at kunne tale åbent omkring følelser og udfordringer
 • Undervisningsmål 2: Udvikle kompetencer til at kunne forholde sig konstruktivt til andres udfordringer
 • Undervisningsmål 3: Udvikle større bevidsthed omkring egne udfordringer, samt muligheder for at kunne håndtere disse.

Fokusområde: Jeg er teenager!

 • Undervisningsmål 1: Opnå større viden og bevidsthed om at være teenager
 • Undervisningsmål 2: Styrke fælles forståelse i klassen om at være teenager
 • Undervisningsmål 3: Styrke bevidstheden omkring egne perspektiver på og holdninger til at være teenager.

Fokusområde: Unges rettigheder og medborgerskab

 • Undervisningsmål 1: Opnå viden om unges rettigheder, pligter og muligheder
 • Undervisningsmål 2: Opnå øvelse i at deltage aktivt i fælles debatter og kunne give udtryk for egne meninger og holdninger
 • Undervisningsmål 3: Udvikle bevidstheden om muligheder for at kunne deltage aktivt i beslutningsprocesser.

Fokusområde: Identitet

Undervisningsmål: Styrke bevidstheden om eget værd, mål, muligheder og (ud)dannelse.

For specialklasserne gælder, at eleverne arbejder med udvalgte områder, som matcher elevgruppens alderstrin.