Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, mobiltelefoner, brug af skolens computere, hvad skolen gør i tilfælde af kraftigt snevejr og cykling og sikkerhedsudstyr.

Det er tilladt at forlade skolen i middagspausen fra og med 8. klasse.

Hornbæk skole er røgfri – der må ikke ryges i skoletiden.

Der må ikke cykles i skolegården.

Der må kun bruges tennisbolde i skolegården.

Indskoling 0.-3. klasse

 • Undervisningen, pauserne og SFO-tiden er mobilfri
 • Hvis eleven medbringer mobiltelefon, skal den være slukket, fra eleven træder ind på skolen, til eleven går hjem
 • Mobiltelefoner/tablets opbevares, slukket, i elevens taske

Mellemtrin 4. -6. klasse

 • Eleverne afleverer ved skoledagens begyndelse mobiltelefoner/tablets til lærerne, og de får den udleveret igen ved skoledagens afslutning
 • Mobiltelefonerne/tablets vil blive afleveret og udleveret under opsyn af en lærer, og de bliver opbevaret i et aflåst skab

Udskoling 7. -9. klasse

 • Mobiltelefonen er slukket i undervisningstiden
 • Det opfordres til, at pauserne bliver mobiltelefonfri
 • I samarbejde med elevrådet, lærere og skolebestyrelsen vil der blive sat fokus på en skoletid uden brug af mobiltelefon/tablets

 Generelle regler:

 • Eleverne har selv ansvaret for mobiltelefonen, og Hornbæk Skole har intet erstatningsansvar. Dette gælder også, når telefonen er låst inde, og hvis telefonen bliver inddraget som følge af, at reglerne ikke overholdes. Det anbefales at anvende etui til mobiltelefon og ipads.
 • Ved ekskursioner/lejrskoler og lign. definerer lærerne retningslinjerne for brug af mobiltelefon.
 • Læreren/pædagogen kan dispensere fra ovennævnte, når anvendelse af udstyret indgår som en del af skolens aktiviteter, og når private eller pædagogiske forhold for den enkelte elev nødvendiggør brug af mobiltelefon.
 • Hvis man som forældre skal I akut kontakt med sit barn i løbet af skoledagen, bedes man tage kontakt til skolens kontor.

Regler for brug af skolens computere og netværk og ophold i computerområdet
 
Computerne på skolen er beregnet til undervisningsbrug.

For at alle skal kunne have glæde af PC’erne, er det vigtigt, at alle brugerne overholder disse regler:

 • Der må ikke spises, eller drikkes i computerlokalerne eller ved computerne.
 • Der må ikke installeres programmer, ændres i computernes indstillinger eller opsætning. Kræver dit arbejde en speciel opsætning, så kontakt din lærer.
 • Når en computerarbejdsplads forlades er det vigtigt, at du har ryddet op efter dig. Dvs. MUS, skærm, tastatur står ordentligt, stolen er sat på plads (i blåt IT-lokale skal stolene stables efter hver time), og papiraffald og lignende er fjernet. 

Skolen er ikke lukket, og der vil være pasning af alle børn.

Undervisning gennemføres i videst muligt omfang.

Sneboldkast i skolegården er forbudt.

På Hornbæk Skole vil vi gerne have sunde og aktive børn. Derfor ser vi gerne, at vores børn bruger cyklen som transportmiddel, når det er muligt. Samtidig øger brugen af cykel kvaliteten af undervisningen i mange fag. Udgangspunktet for vores regler er retningslinjerne fra Rådet for Større Færdselssikkerhed.

2.-3. klasse: Her møder børnene et eller flere emner om færdsel på cykel i trafikken, hvor færdselsregler, politibesøg og balanceøvelser i skolegården indgår. Målet er, at eleverne kan bestå ”Den lille Cyklistprøve” fra Rådet for Større Færdselssikkerhed i slutningen af 3. klasse eller begyndelsen af 4. klasse.

4.-5. klasse: Her må eleverne sammen med deres lærer cykle ad tre sikre ruter (cykelstier, stille villaveje og grusstier). Ruterne går til Fladbro Skov, Kærsmindebadet og til centrum ved Randers Regnskov forbi Naturskolen og Vorup Enge. De fire steder, hvor Fladbrovej og Viborgvej skal krydses, bliver eleverne fulgt over af læreren.

6. klasse: I begyndelsen af 6. klasse afholdes den store cyklistprøve, hvorefter eleverne må cykle alene i trafikken efter lærerens anvisninger.

Elever til og med 6. klasse skal bruge cykelhjelm ved ture i skoletiden. Alle andre, også forældre, opfordres til at bruge hjelm.

Vi opfordrer elever og forældre til at få fælles cykeloplevelser både i fritiden og til og fra skole. Herved får forældrene også et godt indblik i deres barns cykelfærdigheder. Det er altid forældrenes vurdering, om deres barn er parat til at cykle efter ovenstående regler. Skulle forældre vurdere, at deres barn ikke må cykle med sin klasse, finder forældre og skole i samarbejde en alternativ transportform.

Elever med en lægeerklæring om, at de ikke må cykle, er naturligvis fritaget.

Børn der bruger skateboard, rulleskøjter og lignende skal altid anvende sikkerhedsudstyr.

Den, der møder et problem eller et brud på regelsættet, er ansvarlig for, at der bliver handlet, evt. af andre der har bedre forudsætninger for at løse problemet og hjælpe de involverede (f.eks. større kendskab til de involverede børn/unge).

Brud på regelsættet følges op med samtale med barnet/den unge, dels for at sikre at barnet/den unge har kendskab til skolens regler og dels for at forsøge at forstå motivet bag adfærden.

Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd går ud over andre mennesker, følges op med konfliktløsning, samtaler med de involverede m.m. Afhængig af den konkrete episode foretages dette af den eller de voksne, der har de bedste forudsætninger for at hjælpe de involverede (lærer/pædagog, AKT, ledelse).

Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd har medført, at ting er blevet beskadigede, kan der afhængig af situationen, barnets alder, karakteren af adfærden og skadens omfang kræves erstatning.

Forældre skal involveres:

 • når samarbejdet med barnet/den unge omkring konflikten ikke lykkedes.
 • når det skønnes nødvendigt med en koordineret indsats for at hjælpe barnet til ændret adfærd, eller den uhensigtsmæssige adfærd giver anledning til bekymring for barnet eller andres trivsel.
 • når der er tale om erstatning.