Regler

Se vores regler om fællesområder, boldspil, færdsel på cykel, sne, mobiltelefoner, computere, rygning, erstatningsansvar og forsikring m.m.

Elever skal til enhver tid optræde hensynsfuldt i skolen og følge de voksnes anvisninger.

Voksne og børn skal tale til, med og om hinanden i respekt og med et ordentligt sprogbrug.

Vi passer godt på hinanden og på skolens ting. Hvis en elev ødelægger skolens materialer eller udøver skade på en anden eller bygningen, henvender eleven sig til kontaktlæreren.

Elever skal møde til tiden, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid. Medarbejderne er i eller ved klassen fem minutter før ordinær ringetid. Elever tilmeldt SFO må selvfølgelig møde i "morgen SFO".

Vi ønsker et roligt og trygt miljø på skolen, hvor der vises hensyn til andre. Husk at gå og tale roligt indenfor.

Anvend høretelefoner, hvis der skal høres lyd på fællesområder.

Det er tilladt at cykle og køre knallert til parkeringsområdet på skolen. Derudover må der kun cykles i skolegården, når det er en del af undervisningen eller en SFO-aktivitet.

Børn der bruger skateboard, rulleskøjter og lignende, skal altid anvende sikkerhedsudstyr/hjelm.

Børn der cykler eller bruger løbehjul, rulleskøjter m.m. på pumptrackbanen, skal altid anvende hjelm.

Når der cykles i skoletiden, skal der anvendes cykelhjelm og synlig cykelvest. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra at anvende cykelvest.

Fodboldspil er ikke tilladt i skolegården. Andre lege og spil med bolde er tilladt i skolegården.

Bolde på taget hentes af pedellen. Ingen børn må færdes på tagene.

Det anbefales at skrive navn eller klassebetegnelse på bolde.

Sneboldskastning er kun tilladt på græsset bag hallen. Der skal udvises almindelig "sund fornuft".
Vi passer på hinanden, også når der er sne. Det er ikke tilladt at "vaske" andre med sne.

0.-2. klasse

 • Undervisningen, pauserne og SFO-tiden er mobil- og smartwatch-fri.
 • Hvis eleven medbringer en mobiltelefon eller smartwatch, skal de være slukkede, fra eleven træder ind på skolen, til eleven går hjem.
 • Mobiltelefoner/tablets og smartwatches opbevares slukket i elevens taske.

3.-9. klasse

 • Eleverne afleverer ved skoledagens begyndelse mobiltelefoner/tablets/smartwatches til lærerne, og de får dem udleveret igen ved skoledagens afslutning.
 • Mobiltelefonerne/tablets/smartwatches afleveres og udleveres under opsyn af en lærer. Mobiltelefoner/tablets og smartwatches opbevares i et aflåst skab. Enhederne skal være helt slukkede.

Elever kan få adgang til skolens netværk med deres egne computere.

Ved brug af egen computer/chromebook på skolen må man kun åbne hjemmesider, der er tilladt for ens alder, og man må ikke åbne "stødende" eller "upassende" hjemmesider.

Der må ikke spises eller drikkes ved computerne.

Vi er glade for at kunne udlåne en Chromebook til eleverne på Hornbæk Skole. Chromebooken er et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Chromebooken tilhører skolen, og eleven og forældre har ansvaret for at passe på den.

En Chromebook er et undervisningsmateriale, og eleven, i lighed med andre undervisningsmaterialer, er ansvarlig for den. Ligesom skader på skolebøger skal erstattes, skal skader på Chromebooken også erstattes.

Chromebooken skal leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget.

Brug af skolens Chromebook

 • Den lånte Chromebook er skolens ejendom og må ikke udlånes eller overdrages til andre.
 • Chromebooken må kun serviceres gennem skolens IT personale. Ved fejl og mangler skal skolen straks kontaktes med henblik på udbedring.
 • Det er elevens ansvar, at Chromebooken er opladet og klar til brug, når skoledagen starter.
 • Det er ikke tilladt at spise og drikke ved Chromebooken.
 • Ved transport af Chromebook indenfor skal;
  • Den være slukket og lukket
  • Holdes med begge hænder
  • Være i beskyttelsessleeve
 • Ved transport af Chromebook udenfor skal;
  • Den være slukket og lukket
  • Være i beskyttelsessleeve
  • Den transporteres i en taske
 • Chromebooken må ikke tages med udenfor i frikvartererne.
 • Når du anvender Chromebooken, skal du sidde ved et bord eller i en sofa.
 • Du må ikke løbe med Chromebooken.
 • Man må kun åbne hjemmesider, der er tilladt for ens alder, og man må ikke åbne ”stødende” eller ”upassende” hjemmesider.
 • Chromebooken skal altid være mærket med navn og stregkode. Mærkerne må ikke fjernes.

Hornbæk Skole er røgfri. Rygning, brug af snus og tyggetobak er ikke tilladt i skoletiden. Rygning er ikke tilladt på skolens grund, herunder skolens hal og parkeringsplads.

Elever må ikke indtage energidrikke i skoletiden. Slik, chips og sodavand er kun tilladt at indtage efter aftale med ens lærer eller pædagog.

Skolens elever skal opholde sig på skolens område i skoletiden. Det er kun tilladt for elever at forlade skolens område i skoletiden efter aftale med deres lærer eller pædagog.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.

Den, der møder et problem eller et brud på regelsættet, er ansvarlig for, at der bliver handlet - evt. af andre, der har bedre forudsætninger for at løse problemet og hjælpe de involverede.

Brud på regelsættet følges op med samtale med eleven, dels for at sikre at eleven har kendskab til skolens regler og dels for at forsøge at forstå motivet bag adfærden. Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd går ud over andre mennesker, følges op med konfliktløsning, samtaler med de involverede m.m. Afhængig af den konkrete episode foretages dette af den eller de voksne, der har de bedste forudsætninger for at hjælpe de involverede.

Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd har medført, at ting er blevet beskadiget, vil der blive krævet erstatning.

Forældre involveres:

 • når samarbejdet med eleven omkring konflikten ikke lykkedes.
 • når det skønnes nødvendigt med en koordineret indsats for at hjælpe eleven til at ændre adfærd, eller når den uhensigtsmæssige adfærd giver anledning til bekymring for elevens eller andres trivsel.
 • når der er tale om erstatning.
 • når en elev hjemsendes på grund af overtrædelse af en regel.