Regler

Se Hornbæk Skoles regler om fællesområder, boldspil, færdsel på cykel, sne, mobiltelefoner, computere, rygning m.m.

Elever skal til enhver tid optræde hensynsfuldt i skolen og følge de voksnes anvisninger.

Voksne og børn skal tale til, med og om hinanden i respekt og med et ordentligt sprogbrug.

Vi passer godt på hinanden og på skolens ting. Hvis en elev ødelægger skolens materialer eller udøver skade på en anden eller bygningen, henvender eleven sig til kontaktlæreren.

Elever skal møde til tiden, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid. Medarbejderne er i eller ved klassen fem minutter før ordinær ringetid. Elever tilmeldt SFO må selvfølgelig møde i "morgen SFO".

Vi ønsker et roligt og trygt miljø på skolen, hvor der vises hensyn til andre. Husk at gå og tale roligt indenfor.

Anvend høretelefoner, hvis der skal høres lyd på fællesområder.

Det er tilladt at cykle og køre knallert til parkeringsområdet på skolen. Derudover må der kun cykles i skolegården, når det er en del af undervisningen eller en SFO-aktivitet.

Børn, der bruger skateboard, rulleskøjter og lignende, skal altid anvende sikkerhedsudstyr/hjelm.

Når der cykles i skoletiden, skal der anvendes cykelhjelm og synlig cykelvest. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra at anvende cykelvest.

Fodboldspil er ikke tilladt i skolegården. Andre lege og spil med bolde er tilladt i skolegården.

Bolde på taget hentes af pedellen. Ingen børn må færdes på tagene.

Det anbefales at skrive navn eller klassebetegnelse på bolde.

Sneboldskastning er kun tilladt på græsset bag hallen. Der skal udvises almindelig "sund fornuft".
Vi passer på hinanden, også når der er sne. Det er ikke tilladt at "vaske" andre med sne.

0.-3. klasse

Undervisningen, pauserne og SFO-tiden er mobilfri.

Hvis eleven medbringer mobiltelefon, skal den være slukket, fra eleven træder ind på skolen, til eleven går hjem.

Mobiltelefoner/tablets opbevares, slukket, i elevens taske.

4. -9. klasse

Eleverne afleverer ved skoledagens begyndelse mobiltelefoner/tablets til lærerne, og de får den udleveret igen ved skoledagens afslutning.

Mobiltelefoner/tablets afleveres og udleveres under opsyn af en lærer. Mobiltelefonerne opbevares i et aflåst skab. Mobiltelefonerne skal være helt slukkede.

Generelle regler vedrørende mobiler og tablets

Eleverne har selv ansvaret for deres mobiltelefoner, og Hornbæk Skole har intet erstatningsansvar. Dette gælder også, når telefonen er låst inde, og hvis telefonen bliver inddraget som følge af, at reglerne ikke overholdes. Det anbefales at anvende etui til mobiltelefoner og tablets.

Læreren/pædagogen kan dispensere fra ovennævnte regler:

 • når anvendelse af udstyret indgår som en del af skolens aktiviteter.
 • i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler.
 • når private eller pædagogiske forhold for den enkelte elev nødvendiggør brug af mobiltelefon.

Hvis du som forælder skal i akut kontakt med sit barn i løbet af skoledagen, bedes du tage kontakt til skolens kontor.

Elever kan få adgang til skolens netværk med deres egne computere.

Ved brug af egen computer på skolen må man kun åbne hjemmesider, der er tilladt for ens alder, og man må ikke åbne "stødende" eller "upassende" hjemmesider.

Der må ikke spises eller drikkes ved computerne.

Vi er glade for at kunne udlåne en Chromebook til eleverne på Hornbæk Skole. Chromebooken er et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Chromebooken tilhører skolen, og eleven og forældre har ansvaret for at passe på den.

En Chromebook er et undervisningsmateriale, og eleven, i lighed med andre undervisningsmaterialer, er ansvarlig for den. Ligesom skader på skolebøger skal erstattes, skal skader på Chromebooken også erstattes.

Chromebooken skal leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget.

Brug af skolens Chromebooks

 • Den lånte Chromebook er skolens ejendom og må ikke udlånes eller overdrages til andre.
 • Chromebooken må kun serviceres gennem skolens IT personale. Ved fejl og mangler skal skolen straks kontaktes med henblik på udbedring.
 • Det er elevens ansvar, at Chromebooken er opladet og klar til brug, når skoledagen starter.
 • Det er ikke tilladt at spise og drikke ved Chromebooken.
 • Ved transport af Chromebook skal;
  • den være lukket.
  • holdes med begge hænder.
  • være i beskyttelsessleeve.
 • Chromebooken må ikke tages med udenfor i frikvartererne.
 • Når du anvender Chromebooken, skal du sidde ved et bord eller i en sofa.
 • Du må ikke løbe med Chromebooken.
 • Chromebooken skal altid være mærket med navn og stregkode. Mærkerne må ikke fjernes.

Hornbæk Skole er røgfri. Rygning, brug af snus og tyggetobak er ikke tilladt i skoletiden. Rygning er ikke tilladt på skolens grund, herunder skolens hal og parkeringsplads.

Elever må ikke indtage energidrikke i skoletiden. Slik, chips og sodavand er kun tilladt at indtage efter aftale med ens lærer eller pædagog.

Skolens elever skal opholde sig på skolens område i skoletiden. Det er kun tilladt for elever at forlade skolens område i skoletiden efter aftale med deres lærer eller pædagog.

Den, der møder et problem eller et brud på regelsættet, er ansvarlig for, at der bliver handlet - evt. af andre, der har bedre forudsætninger for at løse problemet og hjælpe de involverede.

Brud på regelsættet følges op med samtale med eleven, dels for at sikre at eleven har kendskab til skolens regler og dels for at forsøge at forstå motivet bag adfærden. Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd går ud over andre mennesker, følges op med konfliktløsning, samtaler med de involverede m.m. Afhængig af den konkrete episode foretages dette af den eller de voksne, der har de bedste forudsætninger for at hjælpe de involverede.

Er der tale om brud på regelsættet, hvor den uhensigtsmæssige adfærd har medført, at ting er blevet beskadiget, vil der blive krævet erstatning.

Forældre involveres:

 • når samarbejdet med eleven omkring konflikten ikke lykkedes.
 • når det skønnes nødvendigt med en koordineret indsats for at hjælpe eleven til at ændre adfærd, eller når den uhensigtsmæssige adfærd giver anledning til bekymring for elevens eller andres trivsel.
 • når der er tale om erstatning.
 • når en elev hjemsendes på grund af overtrædelse af en regel.