Værdiregelsæt

Her finder du Hornbæk Skoles visioner, mål, rettigheder, pligter og håndtering af trivsel og mobning m.m.

Skolens vision og mål

Vi tror på, at Hornbæk Skole bør være det naturlige skolevalg for distriktets børn.

Gennem et inkluderende og forpligtende fællesskab med andre børn, unge og voksne, skal eleverne udvikle selvværd og selvtillid.

Hornbæk Skole vil et højt fagligt niveau og skabe et miljø hvor vi bliver dygtige sammen.

Hornbæk Skole skal skabe faglige og sociale læringsrum, så enhver elev kan udfolde og udvikle sine potentialer fuldt ud, så eleverne forlader skolen med motivation til livslang læring og udvikling samt lyst og kompetencer til at tage aktivt del i samfundet.

 • På Hornbæk Skole vil vi forblive med at være en inkluderende og attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere.
 • På Hornbæk Skole udvikler vi eleverne til at blive livsduelige demokratiske borgere med deltagelsesmuligheder i samfundet.
 • Hornbæk Skole vil vi være kendt for en læringsfremmende kultur, der understøtter elevernes sociale og faglige læring.

Rettigheder og pligter

Som forælder på Hornbæk Skole har man ret til:

 • at forvente en tidssvarende undervisning, der lever op til folkeskoleloven
 • at blive orienteret om væsentlige forhold vedrørende dit barn
 • at tage kontakt til skolen 
 • at forvente kompetente, engagerede og anerkendende lærere, pædagoger og ledelse

Som forælder på Hornbæk Skole har man pligt til:

 • at være bekendt med skolens værdigrundlag og ordensregler
 • at holde sig opdateret på Aula og Min uddannelse
 • at stimulere barnet til at have en positiv holdning til skolen både i den daglige samtale og på de sociale medier
 • at underrette skolen om væsentlige ændringer i barnets hverdag
 • at drage omsorg for, at skolens materialer behandles ordentligt
 • at sørge for, at barnet møder skoleparat (udhvilede, sund morgenmad, sund madpakke, velforberedte, pakket taske).

Som elev har du ret til:

 • at føle dig som en del af fællesskabet
 • at møde passende udfordringer der tager udgangspunkt i egne unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov
 • at udvikle dig fagligt og socialt i et trygt læringsmiljø
 • at lærere, pædagoger og ledelse er tydelige voksne, der møder dig anerkendende, og lægger vægt på, at du bliver set og hørt.

Som elev har du pligt til:

 • at øve dig på de 8 gyldne kompetencer
 • at kender skolens ordensregler
 • at respektere hinanden i fællesskabet også når du møder nogen, der er anderledes end dig selv
 • at følge anvisninger fra de voksne
 • at du efter alder holder dig opdateret på Aula og Min Uddannelse
 • at tale pænt om skolen og skolens elever, samt personale i den daglige samtale, samt på sociale medier.

Trivsel og antimobbestrategi

Gennem en vedvarende indsats vil vi på Hornbæk Skole sammen (personale, elever og forældre) arbejde på at modvirke mobning og skabe en høj grad af trivsel for alle skolens elever.

På Hornbæk skole arbejder vi ud fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definition af mobning:

"Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber som mangler noget positivt at samles om, og foregår ved forskellige typer handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra" (dcum.dk, okt. 2022).

I forlængelse af, at mobning opstår af usunde og utrygge kulturer, arbejder vi på Hornbæk Skole med følgende antimobbetiltag.

Obligatoriske trivselsforløb

I vores møde med eleverne såvel i undervisningen som fritid arbejder vi for at skabe trivsel og gode relationer.

Som elev på Hornbæk Skole gennemgår man forskellige trivselskurser, f.eks. Trin for trin (0. klasse), samarbejdsøvelser (efter behov), konflikthåndtering og social pejling (6. klasse) Milife (7. og 8. klasse).

Relationsarbejde i skolen

Lærere og pædagoger vil sørge for i det daglige arbejde at møde hver enkelt elev anerkende og nysgerrigt. Vi lægger vægt på, at alle børn og unge på Hornbæk skole har gode relationer til deres lærere/pædagoger, og gennem vores handlinger og i vores møde med dem søger vi at vinde deres fortrolighed og tillid. Da vi tror på at gode og stærke relationer er med til at skabe et trygt læringsmiljø. Børn og unges store brug af digitale og sociale medier og risikoen for at der finder mobning sted herigennem skal have en særlig opmærksomhed i arbejdet mod mobning og mistrivsel. Alle medarbejdere er ansvarlig for hurtig indgriben over for mobning eller mistrivsel. Den, der bliver bekendt med en elevs mistrivsel, har ansvaret for, at der bliver handlet, evt. af andre, der har bedre forudsætninger for at løse problemet.

Derudover gør vi i vores daglige arbejde:

 • Eleverne bevidste om det talte og skrevne ords magt og risiko for fejltolkning.
 • Vi lærer eleverne at sige fra og bede om hjælp, hvis deres grænser overskrides i dagligdagen, også i den digitale verden.
 • Vi har tydelige regler på skolen og anviser hvis man som elev afviger fra de regler.
 • Hvis elever har svært ved at blive en del af fællesskabet er de voksende med til at styre aktiviteter (fx ved hjælp af legegrupper eller styrede gruppeaktiviteter).
 • De voksne omkring eleverne viser interesse for elevernes hverdag og den digitale verden for bedre at kunne støtte dem i deres færden.
 • Vi opfordrer forældre til at tale med deres eget barn om, hvordan man gebærder sig og kommunikerer i den digitale verden, at passe på sig selv og andre og kontakte skolen, hvis man oplever at denne verden påvirker det sociale liv i skolen.

Håndtering af mistrivsel eller mobning

Hvis vi oplever en elev blive mobbet: 

 • Vi taler med de involverede for at finde gode fremadrettede løsninger og for at undgå gentagelser
 • Lave handleplan sammen med parterne: "Hvad skal der til for at bryde mønstret for uacceptabel adfærd? (Herunder orientere forældre, leder og relevante samarbejdspartnere)
 • Diskutere trivsel jævnligt eller ved behov i klassen
 • Forebygge mobning ved at tale om mobningens væsen i en åben dialog med eleverne: Hvordan er det at være offer/mobber?
 • Ved digital mobning der kan finde sted på alle tider af døgnet, både i og udenfor skoletid, forebygges og bekæmpes gennem et fælles ansvar mellem skole og hjem, personale, elever og forældre
 • AKT-indsats i socialt dårligt fungerende klasser (samarbejdsøvelser, fælles aktiviteter som støtter og udvikler fællesskabsfølelsen).

Hvis vi oplever en elev i mistrivsel:

 • Hurtig og synlig kontakt til eleven for at afklare og præcisere, hvad der sker.
 • Kontakt til forældrene ved mistanke om mistrivsel og ved tydelig mistrivsel hos det enkelte barn.
 • Dialog med forældrene og inddragelse i handleplan mod opstået mobning blandt eleverne.
 • Forældreinddragelse/oplysning via AULA om klassens trivsel og arbejdet hermed. Giver forældrene mulighed for at medtænke denne viden om klassen i klassens sociale handleplan.
 • Giv relevante samarbejdsparter besked, når du opdager mobning eller mistrivsel.
 • Eventuel inddragelse af hele årgangsteam for at give eleven bedst mulig støtte.
 • Orienter og inddrag ledelsen i tilfælde, der skønnes at kræve handlinger, der rækker ud over den enkelte lærers/pædagogs/teams egen beslutningskompetence.

Indsatserne mod mobning og mistrivsel evalueres af de samarbejdende parter.

De 8 gyldne

På Hornbæk Skole inviterer vi alle elever og forældre til et styrket samarbejde gennem "De 8 gyldne".

De 8 ønskværdige skolekompetencer danner fundamentet for skolens trivselstilgang på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling. Arbejdet med gode skolekompetencer bibringer et fælles sprog og en øget mulighed for at afstemme forventninger mellem skole, elever og forældre. Vi samarbejder med forældrene og ser netop dette som en ressource, der bidrager til at give alle elever samt skolens personale den bedst mulige skoledag.

Målet med "de 8 gyldne" er at danne og uddanne vores elever til livsduelige mennesker gennem stærke fællesskaber båret på værdierne i de ”8 gyldne”. Vi ønsker, at elever og forældre vil opleve genkendelighed og sammenhæng i skolens systematiske arbejde med dannelse, trivsel og læring.

 • Jeg går i skole for at lære.
 • Jeg møder til tiden og er klar til undervisning.
 • Jeg overholder klassens taleregler.
 • Jeg holder fokus på min opgave.
 • Jeg følger en besked fra en voksen.
 • Jeg samarbejder med andre elever.
 • Jeg taler ordentligt til og om andre.
 • Jeg håndterer mine konflikter fredeligt.