Årsberetning

Årsberetning fra skolebestyrelsen på Hornbæk Skole 2022/2023

Skolebestyrelsen har de seneste år afholdt 8 møder. På disse møder har vi debatteret, drøftet og kommenteret på budgetanalyse, tildelingsmodel samt kvalitetsrapport fra Randers Kommune. Vi har udført høringssvar på "Budget for Randers Kommune" og "Team Danmark talentklasser på Nørrevangskolen".

Formanden og næstformanden var i 2022 inviteret til et uformelt kaffemøde med direktør for Børn og Skole og udvalgsformanden for Skole og Uddannelsesudvalget. På mødet snakkede vi om tanker og ønsker for skoleområdet i Randers Kommune. Vi talte om udfordringen med at skaffe midler til fornyelse af skolegården, samt mulige tiltag for at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg - i vores tilfælde Hornbæk Skole.

I august måned 2022 blev der ansøgt om midler til opførelse af legeområder i skolegården. Det er lykkedes bestyrelsen af få bevilling fra to steder indtil videre, hvilket har resulteret i en pumptrack- bane, en løbebane og en taltavle. Derudover har bestyrelsen sendt yderligere to ansøgninger vedrørende finansiering af de resterende planer for den nye skolegård, som vi mangler svar på. Vi har ligeledes udarbejdet materiale til forældre om muligheden for at støtte skolegårdsprojektet ved enten private donationer eller firmasponsorering. I skrivende stund håber bestyrelsen, at det lykkes at sælge 3000 lodsedler for Kræftens Bekæmpelse, hvorved overskuddet også vil gå til skolegården. Bestyrelsen håber, at midlerne bliver bevilliget, så skolegården bliver et godt samlingspunkt for skolens børn med lege, kreative udfoldelser samt en styrkelse af bevægelse i undervisningen.

I skoleåret 2022/2023 har et udvalg af bestyrelsen afholdt 2 kontaktforældremøder, hvor alle kontaktforældre fra alle klasser var inviteret til dialog med bestyrelsen. På møderne blev der blandt andet udvekslet ideer til sociale aktiviteter i klasserne, samt sat fokus på den sociale handleplan. Derudover kom der ønsker fra kontaktforældrene, som bestyrelsen er gået videre med, samt ønsker fra bestyrelsen til kontaktforældrene, som de kan viderebringe i de enkelte klasser. Det er med disse møder et ønske at få et større bindeled fra bestyrelsen og ud i de enkelte klasser.

I uge 41 afholdt skolen skolefest med skuespil opført af 6. årgang, og i maj blev der igen afholdt markedsdag på skolen. Ved begge arrangementer var der stor opbakning fra skolens forældre og børn. Disse arrangementer skal der helt sikkert arbejdes videre med, da de bidrager til det overordnede fællesskab på skolen.

Danmarks Indsamlingen 2023, blev i år afholdt i Randers, og alle skoler i kommunen var med til at indsamle penge, også Hornbæk Skole. Beløbet blev indsamlet ud fra det samlede antal kilometer, eleverne gik, og derefter overrakt til det store indsamlingsshow.

Værdiregelsættet er i løbet af skoleåret blevet gennemarbejdet, og der er kommet en ny udgave. Vi har haft øget fokus på skolens trivsels- og antimobbestrategi, herunder digital mobning.

Udover at deltage i skolebestyrelsesmøderne deltager formanden fra bestyrelsen også i skolerådet i Randers Kommune. Skolerådet er et politisk udvalg med skolebestyrelsesformændene fra folkeskolerne i Randers Kommune. Der afholdes 4-6 møder årligt. Skolerådet fungerer som et rådgivende organ for skoleområdet, hvor der blandt andet drøftes tildelingsmodeller, budgetter og koncepter for kompetenceudvikling for skolebestyrelsen m.m.

Derudover deltager skolebestyrelsesformanden også i et udvalg under skolerådet, der arbejder på et nyt udkast til klubstrukturen i Randers kommune.

Majbritt Frost
Skolebestyrelsesformand

                                                                                                                                                                                                                 August 2023