Værdigrundlag

Her finder du Hornbæk Skoles visioner og mål og vores værdier og hvad vi ønsker, at Hornbæk Skole skal være kendt for.

Forældre deler varme boller ud på en mørk og kold december morgen.

Hornbæk Skole skal forberede eleverne bedst muligt til livet efter folkeskolen. Hornbæk Skole skal være kendt for sit engagement, den grundlæggende og eksperimenterende læring samt aktiviteter for medarbejdere, elever, forældre og lokalsamfundet.

Hornbæk Skole skal være en attraktiv skole, der tiltrækker og fastholder elever, forældre og medarbejdere.

Hornbæk Skole er erklæret mobbefri, hvilket betyder, at vi aktivt arbejder på at reducere mobning, bl.a. via en årligt tilbagevendende emnedag.

Vores vision

I et inkluderende og forpligtende fællesskab med andre børn, unge og voksne skal eleverne udvikle selvværd og selvtillid.

Hornbæk Skole skal være det naturlige skolevalg for distriktets børn.

Hornbæk Skole vil et højt fagligt niveau. Hornbæk Skole skal skabe faglige og sociale læringsrum, så enhver elev kan udfolde og udvikle sine potentialer fuldt ud, og så eleverne forlader skolen med motivation til livslang læring og udvikling samt lyst og kompetencer til at tage aktivt del i samfundet.

Vores mål

 • Hornbæk skole skal udvikle eleverne bedst muligt.
 • Hornbæk skole skal være kendt for sit engagement samt den sociale og faglige læring.
 • Hornbæk skole skal være en rummelig og attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere.

Vores værdier og deres betydning

Trivsel

 • Alle børn/unge (og voksne) føler sig som en del af fællesskabet.
 • Alle børn/unge har gode relationer til andre børn/unge og voksne.
 • Alle børn møder passende udfordringer, der tager udgangspunkt i deres unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov.
 • Alle børn/unge er i udvikling fagligt og socialt.

Engagement

 • Børn/unge og voksne på Hornbæk Skole er motiverede til at indgå i fællesskabet og tage aktiv del i skolens aktiviteter.
 • Skolens undervisning og øvrige aktiviteter er præget af lyst og villighed til at tage initiativ, involvering, indlevelse, spontanitet og kreativitet.

Faglighed

Eleverne skal udvikle deres faglighed gennem passende udfordringer, krav og forventninger.

Undervisningen skal tilrettelægges på en måde, så den tilgodeser alle elevers mulighed for at udnytte deres faglige potentialer.

Undervisningen skal udvikle elevens evne til at reflektere over egen læring og til at anvende de opnåede faglige kompetencer. Her indgår undervisningen i de praktisk/musiske fag som væsentlige fag til udvikling og styrkelse af kreativitet og mod til "at tænke ud af boksen".

Rammen for undervisningens indhold er de nationale trin- og fællesmål.

 Ved indgangen til ungdomsuddannelserne er det målet, at eleverne gennem deres grundskoleforløb har lært og behersker følgende kulturteknikker:

 • Lytte og tale
 • Læse
 • Skrive
 • Regne (og anvende matematiske problemløsningsmetoder
 • Anvende IT (bl.a. som redskab, kommunikations- og læremiddel)
 • Kommunikere på engelsk (og i det hele taget at anvende engelsk som andetsprog)

Endvidere er det målet, at elevernes kreativitet og evne til innovativ tænkning er blevet styrket og dyrket i alle fag, så de opnåede færdigheder fra undervisningen i de praktisk/musiske fag er videreudviklet, så de kan understøtte hele elevens læringspotentiale i den videre vej gennem uddannelsessystemet.

Ansvarlighed

Ansvarlighed er et bærende princip i vores møde med hinanden, men det er også et mål at børnene i forhold til deres alder udvikler ansvarlighed i forhold til sig selv, hinanden og omverdenen. Tydelige forventninger fremmer ansvarlig adfærd.

Handlinger som skal hjælpe os til at opnå vores mål

 • Eleverne udfordres i et fagligt højt niveau gennem undervisning, der udvikler den enkeltes lyst til ansvar for egen læring.
 • Eleverne tilegner sig et socialt og ansvarsbevidst livssyn samt udvikler sit selvværd gennem gensidige krav og respekt, tillid og tolerance over for alle.
 • Gennem en vedvarende indsats skal Hornbæk Skole være mobbefri.
 • Skolens medarbejdere skal have et højt fagligt og pædagogisk niveau. Dette sikres ved et ledelsesmæssigt fokus på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
 • Medarbejdernes holdninger er præget af åbenhed og ærlighed i deres relationer til børn, forældre, kolleger og ledelse.
 • Skolens ledelse uddelegerer ansvar til selvstyrende teams med henblik på at opnå øget medarbejderglæde, tilfredshed og engagement.
 • Ledelsen skal gennem en proaktiv holdning over for skolebestyrelsen sikre den fortsatte udvikling af skolen.
 • Gennem nyhedsbreve, internet og samtaler sikres et højt informationsniveau til børn, forældre og omverdenen.
 • Forældrene interesserer sig aktivt for deres børns daglige skoleliv. Forældrene udarbejder en social handleplan for klassen.

Den afgående skolebestyrelse har igangsat en revision af skolens værdiregelsæt. Forventes færdigt efteråret 2022.

Du kan læse hele skolens nuværende værdiregelsæt her.