Trivselsforløb

Under overskriften “Skolen for alle”, har vi udarbejdet trivselsforløb på Hornbæk Skole, som skal understøtte det daglige trivselsarbejde i alle klasser.

Forældre kan følge med i klassens trivselsforløb på “Min uddannelse”. 

Formålet med trivselsforløbene er at styrke elevernes trivsel og dannelse. Vi sigter mod at udvikle elevernes generelle viden og kompetencer i forhold til at kunne håndtere sociale konflikter og problemstillinger. 

Trivselsforløbene er primært forebyggende og er derfor bygget op omkring en række fokusområder og undervisningsmål, som har dette for øje. 

For de fleste klassetrin er der to fokusområder, som forventes at danne udgangspunkt for klasseteamets konkrete planlægning af trivselsundervisningen på de respektive klassetrin. I udvælgelsen af fokusområder er der lagt vægt på at skabe en progression i trivselsundervisningen i forhold til elevernes alder og skolegang.

Fokusområder

  • I indskolingen er fokusområderne særligt rettet mod at udvikle elevernes trivsel og socialisering på klasseniveau. 
  • I mellemtrinnet er fokusområderne rettet mod forebyggende indsatser og trivsel i elevernes nye og større fællesskaber.
  • I udskolingen lægges vægt på dannelse og personlig stillingtagen i et større samfundsmæssigt perspektiv. 

For hvert fokusområde er der 3 undervisningsmål, som er bygget op efter en taksonomisk model således eleverne udfordres inden for nærmeste udviklingszone, hvormed der skabes muligheder for progression og differentiering i undervisningen. 

Undervisningsmål

  • Dette første undervisningsmål er rettet mod elevernes tilegnelse af viden omkring fokusområdet. 
  • Det andet undervisningsmål er rettet mod elevernes anvendelse af den tilegnede viden fra undervisningen. 
  • Det tredje undervisningsmål fokuserer mod elevernes udvikling af reflektoriske og kritiske kompetencer i forhold til fokusområdet. Dette mål forventes det som udgangspunkt ikke, at alle eleverne opnår. 

Med henblik på at styrke elevernes trivsel i skolen, forventes det, at klasseteamet ligeledes afstemmer trivselsundervisningen i forhold til den nationale trivselsmåling, der foretages én gang om året.